ทีมที่ปรึกษา

นายอภิเลิศ หวังสุธรรม

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

คุณอภิเลิศ หวังสุธรรม มีประสบการณ์การทำงานด้านวาณิชธนกิจมามากกว่า 20 ปี ซึ่งรับผิดชอบในหลายส่วนงาน เช่น การประเมินมูลค่ากิจการ การระดมทุนผ่านหุ้นกู้และการเสนอขายหุ้นใหม่ และการควบรวมและซื้อขายกิจการ ให้แก่หน่วยงานของรัฐ บริษัทเอกชน และบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

 • ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ได้ความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต.

Mr. Joost Zwaard, CFA

ผู้อำนวยการอาวุโส

Mr.Joost Zwaard เข้าร่วมในกลุ่มบริษัทไอร่า ปี 2551 และขณะนี้ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัทไอร่า แอดไวเซอรี่ จำกัด ซึ่งรับผิดชอบงานด้านการควบรวมกิจการ การประเมินมูลค่ากิจการ และเป็นที่ปรึกษาทางการเงินด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ก่อนเข้าร่วมกลุ่มบริษัทไอร่า Mr. Joost Zwaard เคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการการลงทุนอาวุโสซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ มีหน้าที่หลักในการเลือกกองทุน การจัดสรรสินทรัพย์และการใช้กลยุทธ์ในการบริหารสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และเป็นกรรมการการลงทุน ก่อนดำรงตำแหน่งผู้จัดการการลงทุนอาวุโส มีประสบการณ์การทำงานที่ ABN AMRO Bank NV มีหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

คุณวุฒิการศึกษา

 • M.A. in Economics, Tilburg University, Tilburg, The Netherlands (2002)

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

 • CFA Institute, Chartered Financial Analyst (CFA) (2011)

นายฐิตินันท์ กำภู ณ อยุธยา

ผู้อำนวยการอาวุโส

คุณฐิตินันท์ กำภู ณ อยุธยา เข้าร่วมกลุ่มบริษัท ไอร่า ในปี 2545 ในตำแหน่งนักวิเคราะห์การเงินและปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการอาวุโสที่บริษัท ไอร่า แอดไวเซอรี่ จำกัด ซึ่งมีใบอนุญาตที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. รับผิดชอบในส่วนการสอบทานด้านการเงิน การประเมินมูลค่ากิจการ การปรับโครงสร้างหนี้ แผนธุรกิจ การจัดหาเงินทุนสำหรับภาครัฐวิสาหกิจรวมไปถึงบริษัทเอกชน ก่อนเข้าร่วมกลุ่มบริษัทไอร่า คุณฐิตินันท์ กำภู ณ อยุธยา เคยทำงานเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัทประกันภัยและผู้ตรวจสอบภายในของสถาบันการเงิน

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วุฒิบัตรการฝึกอบรมหลักสูตร โครงการสร้าง CFO มืออาชีพ รุ่นที่ 1 ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย NIDA & MAI

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

 • ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ได้ความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต.

นางสาววิมลรัตน์ เดชเดชา

ผู้จัดการ

คุณวิมลรัตน์ เดชเดชา เข้าร่วมกลุ่มบริษัทไอร่า ในปี 2545 และปัจจุบันทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยที่ปรึกษาทางการเงินที่บริษัท ไอร่า แอดไวเซอรี่ จำกัด

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

Contact Advisory Team

Fill out the form below and I will respond as soon as possible.