บริการของเรา

บริษัท ไอร่า แอดไวเซอรี่ จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินขนาดกลางที่ดำเนินการภายใต้กลุ่มบริษัทไอร่า ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาทางการเงินมาเป็นเวลากว่า 20 ปี ซึ่งมีบุคคลากรและผู้บริหารที่มีประสบการณ์และมีความพร้อมในการให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินที่หลากหลายแก่ลูกค้าของเรา
เราทราบดีว่าทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของเราคือบุคลากรและชื่อเสียง เราจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์หลักทรัพย์และบริการที่ปรึกษาทางการเงินที่หลากหลายแก่ทั้งบริษัทเอกชนและบริษัทมหาชน เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. และมีบริษัทแม่ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ครอบคลุมจึงสามารถให้บริการด้านวาณิชธนกิจอย่างครบวงจรแก่ลูกค้า

ผลิตภัณฑ์และการบริการ:

การควบรวมกิจการ

 • ที่ปรึกษาฝั่งผู้ขายกิจการ
 • กิจการร่วมค้า และหาผู้ร่วมทุน
 • ที่ปรึกษาฝั่งผู้ซื้อกิจการ
 • การทำคำเสนอซื้อ

ที่ปรึกษาทางการเงิน

 • การประเมินมูลค่ากิจการ
 • ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
 • การประเมินมูลค่าทรัพย์สินไม่มีตัวตน
 • การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
 • การสอบทานธุรกิจ
 • การปรับโครงสร้าง

ตลาดทุน

 • การระดมทุน
 • การออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ์ (Warrant)
 • การออกเสนอขายเฉพาะเจาะจง (PP)
 • การออกเสนอขายหลักทรัพย์ต่อผู้ถือหุ้นเดิม (RO)
 • การออกเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในครั้งแรก (IPO)
 • การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (U/W)